The George

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

1.1 Onder de term "App" wordt verstaan de mobiele applicatie genaamd The George Magazine App, welke is ontworpen om artikelen, podcasts en overige multimedia content aan te bieden aan gebruikers.
1.2 De term "Gebruiker" wordt gedefinieerd als iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de App heeft geïnstalleerd en/of actief gebruikt.
1.3 De term "Diensten" omvat alle vormen van content, waaronder maar niet beperkt tot, artikelen en podcasts die via de App beschikbaar zijn.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de App.


Artikel 2: Acceptatie van de Algemene Voorwaarden

Door het installeren of gebruiken van de App verklaart de Gebruiker zich expliciet akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 3: Omvang en Beschikbaarheid van Diensten

3.1 The George stelt Gebruikers in staat om toegang te verkrijgen tot een divers scala aan artikelen, podcasts en overige vormen van content.
3.2 The George behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving content te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.


Artikel 4: Abonnementsvoorwaarden en Financiële Transacties

4.1 Toegang tot bepaalde premium content wordt verleend via verschillende abonnementsvormen.
4.2 Financiële transacties met betrekking tot abonnementen worden afgehandeld door middel van in-app aankopen.
4.3 Alle vermelde prijzen zijn inclusief alle toepasselijke belastingen en heffingen.
4.4 Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij de Gebruiker het abonnement opzegt vóór de datum van automatische verlenging.


Artikel 5: Annulering, Restitutie en Beëindiging van Diensten

5.1 De Gebruiker heeft het recht om het abonnement te annuleren via de instellingen in de App.
5.2 Restituties voor de lopende abonnementsperiode worden niet verstrekt.
5.3 In het geval van een substantiële schending van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker, behoudt The George zich het recht voor om het abonnement van de betreffende Gebruiker te beëindigen.


Artikel 6: Gebruiksbeperkingen en Gedragsregels

6.1 Het is de Gebruiker niet toegestaan om zich op ongeautoriseerde wijze toegang te verschaffen tot de servers van de App of om enige vorm van data-mining, reverse engineering of hacken uit te voeren.
6.2 Gebruikers dienen zich te onthouden van enig gedrag dat in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving.


Artikel 7: Intellectueel Eigendom

7.1 Het intellectueel eigendom van alle aangeboden content in de App berust bij The George of haar licentiegevers.
7.2 Gebruikers zijn uitsluitend gerechtigd tot het gebruik van deze content voor persoonlijke doeleinden; ieder vorm van commercieel gebruik is expliciet verboden.


Artikel 8: Privacybeleid

8.1 Persoonlijke gegevens van Gebruikers worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van The George.
8.2 Het privacybeleid is te allen tijde beschikbaar binnen de App en op de bijbehorende website van The George.


Artikel 9: Beperking van Aansprakelijkheid

9.1 The George kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de App, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van The George.


Artikel 10: Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

10.1 The George behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruikers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld via een mededeling binnen de App.
10.2 Indien de Gebruiker de App blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, wordt dit gezien als acceptatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.


Artikel 11: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


The George

D&J Advies / George Magazine
Bovenburen 137
9675 HC Winschoten
KVK 76009661